အပ်နှင်းခဲ့ပြီးသောဘွဲ့များ

No Times/ AcademicYear Bachelor Degrees (B.A/B.Sc) Honours Degrees B.A(Hons)/ B.Sc(Hons) Master Degrees (M.A/M.Sc) Master of Research (M.Res) Total
1 1stConvocation
(2000)
371 371
2 2ndConvocation
(2001-2002)
395 47 442
3 3rdConvocation
(2002-2003
297 297
4 4thConvocation
(2002-2003)
192 192
5 5thConvocation
(2002-2003)
71 71
6 6thConvocation
(2003-2004)
450 56 55 561
7 7thConvocation
(2004-2005)
1113 61 65 19 1258
8 8thConvocation
(2005-06, 2006-07, 2007-08,2008)
1630 108 156 10 1904
9 9th Convocation
(2008-2009)
493 18 23 6 540
10 10th Convocation
(2009-2010)
646 24 14 3 687
11 11th Convocation
(2010-2011)
694 23 19 4 740
12 12th Convocation
(2011-2012)
564 23 15 2 604
13 13th Convocation
(2012-2013)
554 22 20 1 597
14 14th Convocation
(2013-14,2014-15)
470 14 39 10 533
15 15th Convocation
(2015-2016)
557 47 16 5 625
16 16th Convocation
(2016-2017)
568 32 28 5 633
17 17th Convocation
(2017-2018)
669 36 47 8 760
18 18th Convocation
(2018-2019)
657 73 45 1 776

Total

10391

584

542

74

11591