စီးပွားရေးပညာဌာန


စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနပညာအရည်အချင်းE-mail
၁။ဦးသန်းထွန်းလေးကထိက(ဌာနမှူး)B.Econ.M.Econ စီးပွားရေးပညာ(မဟာဘွဲ့)uthanhtunlay@gmail.com