ရုက္ခဗေဒဌာန


စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနပညာအရည်အချင်းအီးမေးလ်
1 ဒေါက်တာသန္တာစိုးပါမောက္ခ(ဌာနမူး)/ရုက္ခဗေဒBSc, BSc (Hons:), MSc, PhD (Botany)drthandarsoe2019 @g mail.com.
2ဒေါက်တာခင်‌ကြေးမုံပါမောက္ခ/ရုက္ခဗေဒBSc, BSc (Hons:), MSc, PhD (Botany)khinmirror khin. @g mail.com.
3ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဌေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ရုက္ခဗေဒBSc , BSc (Hons:), MSc (Botany)nhtay 8314 @g mail.com.
4ဒေါက်တာတင်တင် ပြုံးတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc, PhD (Botany)Tin Tin Pyone 1996 @g mail.com.
5ဒေါက်တာဉမ္မာတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc, PhD (Botany)drohnmar 98 @g mail.com.
6ဒေါက်တာအေးသီတာအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ/ရုက္ခဗေဒBSc, MSc, PhD (Botany) dawayethidaaung. bot. @g mail.com.
7ဒေါ်သူဇာမြင့်ကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc (Botany)thuzarmyint 811 @g mail.com.
8ဒေါ်သီသီမိုးကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc (Botany)thithimoe @g mail.com.
9ဉီးရဲမြင့်ကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc (Botany)mgyemyint 69 @g mail.com.
10ဒေါက်တာနော်ခင်မာလာကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc, MRes, PhD (Botany) dawmarlar 2012 @g mail.com.
11ဒေါ်ခင်သူဇာဦးကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc (Botany)thuzaroo 333 @g mail.com.
12ဒေါ်တင်တင်အေးကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc (Botany)hla hla 558 @g mail.com.
13ဒေါက်တာစကားဝါ၀င်းကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc, MSc, MRes, PhD (Botany) sagawawynn @g mail.com.
14 ဒေါက်တာသန္တာစိုးကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Hons:), MSc, MRes, PhD (Botany)Thandarsoee 123 @g mail.com.
15ဒေါ်ဖြူဖြူ၀င်းလ/ထကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Q), MSc, MRes (Botany)113 and 554 @g mail.com.
16ဒေါ်အေးသီတာအေးလ/ထကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Q), MSc, MRes (Botany)khinthidalinn @g mail.com.
17ဒေါ်စုစုလှိုင်လ/ထကထိက/ရုက္ခဗေဒBSc (Q), MSc, MRes (Botany)daweedawee 29 @g mail.com.