ရည်မှန်းချက်

ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၏ အဓိကလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသည့်   ကျောင်းသား၊ ဆရာနှင့် ဝန်ထမ်းတို့သည် စွမ်းရည် ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ဗဟုသုတတို့ ပြည့်ဝခိုင်မာပြီး တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသူများဖြစ်စေရေးကို ရည်ရွယ်ပါသည် ။