ရည်မှန်းချက်

  • ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကို ဖေါ်ထုတ်ချိတ်ဆက်မိစေမည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန်
  • နိုးကြားတက်ကြွမှု၊ တီထွင်ကြံဆမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိသောလူသားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်
  • အရည်အသွေးမြင့် သုတေသနကောင်းများပေါ်ထွန်းလာရေးအားပေးရန်
  • အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မိစေမည့် ခိုင်မာအားကောင်းသော ကွန်ရက်တစ်ခုထူထောင်ရန်